Poznań / BSUF
VI, X 2010

PRELEKCJE W POZNAŃSKICH SZKOŁACH – „ŻYCIE WASZYCH RÓWIESNIKÓW W UGANDZIE”

Działalność pomocowa

W ramach współpracy z placówkami oświatowymi, do których uczęszczają również podopieczni Fundacji Signum, w czerwcu i październiku zorganizowaliśmy 8 spotkań z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Poznaniu. W prelekcjach, które poprowadził Kacper Przyborowski, wzięło udział 306 dzieci z klas I – VI.

 

Celem zajęć było podniesienie świadomości młodych słuchaczy dotyczącej różnych aspektów biedy, a także zilustrowanie wielorakich jej uwarunkowań wybiegających poza kontekst materialny.
Każda z odwiedzonych szkół jest w jakimś stopniu zaangażowana w niesienie pomocy dzieciom
w Afryce i organizuje podobne tematycznie wydarzenia. Spotkanie z osobą mającą doświadczenie
w praktycznych formach pomocowych, wzbogacone prezentacją fotografii z pobytu w Ugandzie,
z pewnością zwiększyło zainteresowanie uczniów problematyką pomocową oraz podniosło wiarygodność głoszonego przekazu. Dzieci zapoznały się z warunkami funkcjonowania tamtejszych szkół oraz specyfiką nauki języka angielskiego prowadzonej przez wolontariuszy. Miały okazję poznać codzienne sytuacje z życia młodych mieszkańców Ugandy – formy zbawy, nauki, ich rutynowe zajęcia.

 

Intencją zorganizowanych prelekcji było również podzielenie się wiedzą, że niesienie wsparcia wymaga rozważenia indywidualnych możliwości potencjalnych obdarowanych, tak by otrzymana pomoc mogła zostać wykorzystana, a w konsekwencji poprawiony został byt nie tylko własny, ale i innych. Kluczem do takiej formuły pomocy jest edukacja, rozbudzanie wrażliwości oraz podnoszenie kompetencji interpersonalnych – zarówno u osób, którym udzielane jest wsparcie, jak i u darczyńców.

 

Liczne pytania zadawane przez uczniów w trakcie spotkań świadczyły o zainteresowaniu prezentowanymi zagadnieniami. Stały się one dowodem potwierdzającym ,,zapalenie światełka” w młodych umysłach, budzącego świadomość, że istnieje inna rzeczywistość niż ta, w której żyją. Mamy nadzieję, że zaproponowana forma kontaktu z młodzieżą stała się po części płaszczyzną wymiany poglądów, stymulującą zainteresowanie problemami osób potrzebujących.

 

Poznań